top of page

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused: 

Täienduskoolitusasutuse pidaja on TARGA EESTI INSTITUUT OÜ

TARGA EESTI INSTITUUT OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

TARGA EESTI INSTITUUT OÜ on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade EHI-s nr , registreeritud .....

Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn,

Tel: 56604379; e-post: januspaurman@gmail.com; info@kodanik.net

Registrikood 14143984

KMKR nr: EE102053342

Swedbank EE191010220257103229

Täiendkoolituse õppekavad:

TARGA EESTI INSTITUUT OÜ poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade aasta ringi, keskmisel korra kuus. Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehe ning koolituse mahtu koos õppekäikudega on 18 akadeemilist tundi. Arvestust peetakse akadeemilistes tundides, võttes arvesse, et ühe akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit.

Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-­ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid:

Koolitused toimuvad eesti keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe-, kahe- või kolmepäevane koolitus. Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö vm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond:

Kõik koolitused toimuvad tunnustatud õppeasutuste ruumides, kus on olemas kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud tingimused (sh, kuid mitte ainult tänapäevane arvutitehnika, projektorid, tahvel, arvuti, tasuta avalik internet) ning ruumid on hästi valgustatud, tagatud on tasuta joogivesi ning kõigil osalejatele on tagatud ka ligipääs koolitusruumidesse. Õppematerjalid jagatakse osalejatele paberkandjal ning elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) kui ka meili teel. Iga koolituse lõpul täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. TARGA EESTI INSTITUUT OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus:

Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrgharidusega, oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega.

 

Reet Valing (magistrikraad) – pikaajaline Eesti Raadio töötaja, eesti keele õpetaja ning viinud juba üle kümne aasta läbi kodakondsuseksami ettevalmistuskursusi.

 

Paavel Naidjonov (magistrikraad) – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes viib läbi eesti keele koolitusi ja toetab oma õpetamise integratsiooniprotsessi. Pavel on ligi 5 aastat viinud läbi kodakondsuseksami ettevalmistuskursusi. 

 

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord:

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust.

Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreeruda järgneval viisil:

  1. täites kodulehel vastava oleva registreerumisvormi;

  2. saates registreerumissoovi meilile: januspaurman@gmail.com

  3. telefoni teel: 5660 4379.
     

Peale registreerumissoovi saatmist saadab TARGA EESTI INSTITUUT OÜ registreerunule kirjaliku (v.a telefoni teel registreerumise puhul) kinnituse registreerumise kohta. Kinnitus edastakse e-posti ja/või SMS teel.

Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Soovi korral väljastatakse koolitusel täies mahus osalenule tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

Osaleja, kes läbib koolituse mahust 80% või enam, saab TARGA EESTI INSTITUUT OÜ-lt tunnistuse, sooritades koolituse lõpus edukalt proovieksami, kus kontrollime õpiväljundeid. Õppuril, kes osaleb vähem, kui 80% koolituse mahust, ei ole võimalik asendada puudunud tunde iseseisva tööga ega sooritada proovieksamit.

 

Osaleja kes läbib koolituse mahust vähem kui 80%  või ei sooritada positiivselt proovieksamit (õpiväljundid jäävad kontrollimata) saab TARGA EESTI INSTITUUT OÜ-lt tõendi koolituse läbimise kohta.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord:

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde.

Suur osa koolitusi on osalejatele tasuta.

 

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord:

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on TARGA EESTI INSTITUUT OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Tagastame õppetasu osalejal igal juhul, kui osaleja esitab sellekohase selgituse (nt haigestumine, perekondlikud kohustused jms).

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine:

TARGA EESTI INSTITUUT OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon, sünniaeg või isikukood (tõendi jaoks). Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas nõuetega, mis tulenevad Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest. Kõik kogutud isikuandmed kustutakse pärast koolituse läbimist ning tunnistuse/tõendi väljastamist. Talletakse vaid registreerimislehed.

Vaidluste lahendamise kord

TARGA EESTI INSTITUUT OÜ ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

KOOLITUSKAVA

Exhibitions
Screenshot 2022-04-06 at 22.10.48.png

Meist

KOOLITUSEST:

Koolitaja viib läbi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi  vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Koolituste tellijaks on Integratsiooni Sihtasutus ja need viiakse läbi ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ raames.

Koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi, mis koosneb 14 akadeemilisest tunnist kontaktõppest ja 4 akadeemilisest tunnist õppekäigust (-käikudest). Eksamikavaga saate tutvuda SA Innove kodulehel (https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/kodakondsuseksamid/). 

Koolitusele saab registreerida e-posti aadressil januspaurman@gmail.com või meie kodulehelt, läbi registreerimislehe. 

Kõikvõimalike küsimuste osas võtke julgelt meiega ühendust ning leiame Teile sobiva aja ning viisi koolitusel osalemiseks. 

Kohtumiseni koolitusel ja võta meiega alati julgelt ühendust! 

e-post: januspaurman@gmail.com

Tel: +372 5660 4379

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

 

 

PAURMAN & PARTNERID
ÕIGUSBÜROO OÜ

bottom of page